about us

תקנון האתר

זכויות ותנאי שימוש באתר Agrometeorology ובמידע הניתן בו המידע אשר נמצא באתר וכל מידע שיימסר על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אלא אם כן צוין על ידו אחרת בכתב ובמפורש (להלן: המידע) הינו קניינו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המוגן בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. כל שימוש שיעשה במידע יהא כפוף לדין ולכל התנאים המפורטים להלן.

המידע ניתן להעתקה, להפצה, להעמדה לרשות הציבור, לשידור ולשימוש ביצירות נגזרות בכפוף לכל ההוראות שלהלן, ובכפוף להוראות הדין, לרבות מכוח הגנת השימוש ההוגן (להלן: שימוש במידע/ שימוש). יוער, כי הסתמכות מן דהוא על המידע גם יקרא שימוש.

ככל ויעשה שימוש במידע, הוא יעשה תוך ציון במקום בולט ונראה לעין כי מקור המידע הוא משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באופן שאינו מטעה ו/או הגורם למצג שווא ו/או העלול לפגוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר לרבות בכבודו ו/או בשמו, וכן כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אינו נושאת באחריות כלשהי למידע לרבות השימוש במידע, ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר אינו צד לפרסומו. חובה זו של ציון קרדיט kמשרד החקלאות ופיתוח הכפר לא תחול במקרה שהמידע עבר עיבוד באופן שלא ניתן לשחזרו ללא מאמץ טכני ניכר (Non‐retrievable Value Added Services).

המשתמש במידע יישא באחריות הבלעדית על כל שימוש שייעשה במידע ובעצם השימוש במידע מסיר כל אחריות ו/או תביעה ו/או תלונה משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באחריותו של המשתמש במידע לבדוק את דיוקו, שלמותו, עדכניותו, תקפותו והתאמתו של המידע לשימושו. ככל וימצא על ידי עושה השימוש במידע דבר מה החשוד כשגוי ו/או כמשובש ו/או לא מדויק ו/או לא עדכני, הוא מוזמן לשתף את משרד החקלאות ופיתוח הכפר בממצאיו. משרד החקלאות ופיתוח הכפר איננו אחראי לשלמות המידע, לדיוקו, לעדכונו, לזמינותו, לאיכותו, לטעויות או לשגיאות בו. משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי לכל שימוש שיעשה במידע. משרד החקלאות ופיתוח הכפר לא יישא באחריות ולא תישא בשום תשלום לכל נזק, הפסד, הוצאה (לרבות אובדן הכנסות או רווח) ו/או כל תוצאה אחרת, ישירה או עקיפה, שייגרמו לעושה השימוש במידע ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה או מחדל, בשל שימוש במידע. שימוש במידע יעשה על דעתו הבלעדית ואחריותו הבלעדית של עושה השימוש לכל נזק, הפסד, הוצאה בהן יישא (לרבות אובדן הכנסות או רווח) ו/או כל תוצאה אחרת, ישירה או עקיפה, שייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה או מחדל, בשל שימוש במידע. עושה השימוש במידע יהיה מנוע מלטעון כלפי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או ממשלת ישראל ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או לבוא בכל דרישה ו/או תביעה בגין כל נזק, תשלום, חיוב או דרישה שיגרם לו ו/או למאן דהוא כתוצאה משימוש במידע, כאמור. משרד החקלאות ופיתוח הכפר איננו מתחייב לרציפות באספקת המידע כולו או חלקו ו/או למשך זמן אספקת המידע כולו או חלקו. משרד החקלאות ופיתוח הכפר שומר על זכותו לשנות היקף המידע ו/או תכולת המידע ו/או אופן העברת/ פרסום המידע ונגישותו, וכל זאת ללא כל הודעה מוקדמת, ומבלי שלעושה השימוש תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

לאור האמור והיות וכמובהר למעלה, למשרד החקלאות ופיתוח הכפר אין כל התחייבות שהיא לרציפות או שלמות המידע, באחריות המשתמש המתעתד לפתח שירות רציף המבוסס על אספקת המידע, לכלול מנגנון ניטור מטעמו ועל חשבונו על המידע המתקבל וזיהוי של הפסקות בשידור הנתונים. באחריות המבקש לפתח שירות לדאוג על חשבונו למנגנון גיבוי למצבים בהם המידע אינו מתקבל ו/או אינו מתקבל במועד המצופה. במקרים בהם זרימת המידע משובשת מוזמן המשתמש לעדכן את משרד החקלאות ופיתוח הכפר. כל הפרה של מה מתנאי השימוש הנה הפרה יסודית המעניקה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לחדול מהעברת המידע כולו או חלקו לאלתר, בנוסף על כל זכות שעומדת לזכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי כל דין, מבלי לגרוע מהאמור לעיל. משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת: ת"ד 30, בית דגן, מיקוד 5025001