about us

אודות

האתר האגרו-מטאורולוגי שייך לאגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

האתר מיועד לציבור החקלאים בישראל ומטרתו לסייע בקבלת החלטות בנושא חקלאות.

האתר מאפשר צפייה בנתונים מטאורולוגים ואגרו-מטאורולוגים מדודים אשר מתקבלים מרשת תחנות הניטור אשר מפעיל משרד החקלאות וכן בשימוש בארכיון נתונים היסטוריים מדודים.

האתר כולל גם תחזיות אגרו-מטאורולוגית לטווח של מספר ימים קדימה ברזולוציה מרחבית גבוהה בפורמט טקסטואלי, טבלאי, גרפי וויזואלי.